Sulje x

Jätä tietosi, niin olemme sinuun yhteydessä.

Suomen Puheopisto on viestintäosaamisen kehittäjä.
Valmennamme tuloksellisuutta vuorovaikutukseenne.

Työyhteisöviestintä

Toimiva vuorovaikutus on hyvinvoivan työyhteisön ja sujuvan työskentelyn ehdoton edellytys.

Työyhteisöissä kohdataan monenlaisia viestintätilanteita, joissa täytyy osata toimia tarkoituksenmukaisesti, jotta asiat etenevät. Siispä jokainen työyhteisön jäsen tarvitsee viestintätaitoja.

Valmennuksemme ovat vahvasti osallistujalähtöisiä ja osallistujia aktivoivia. Hyödynnämme erilaisia työskentelytapoja tietoiskuista yhdessä tekemiseen. Työyhteisön vuorovaikutusta on hedelmällistä lähestyä esimerkiksi teatterilähtöisin menetelmin.

Esimerkiksi seuraavissa asioissa voimme auttaa sinua kehittymään:

Työyhteisön vuorovaikutus

Työyhteisössä tarvitaan asiaosaamisen lisäksi muun muassa kykyä kuunnella muita, tilanneherkkyyttä ja joustavuutta. Myös erilaiset persoonat tulee nähdä työyhteisön rikkautena. Valmennuksessa tarkastellaan työyhteisön viestintäprosesseja eri näkökulmista ja kehitetään työyhteisön vuorovaikutusta.

Vuorovaikutustaidot sisäisessä asiakaspalvelussa

Ulkoisten asiakassuhteiden ohella saman organisaation sisällä olevien kollegojen palveluun kannatta panostaa. Valmennuksen avulla voitte kehittää sisäistä yhteistyötä ja parantaa työyhteisön ilmapiiriä. Sisäisen tiedonkulun toimivuus vaikuttaa myös ulkoiseen viestintään positiivisesti!

Kokous vai palaveri – kohti tavoitteellista kohtaamista

Työyhteisön ryhmätilanteet vaihtelevat vapaamuotoisten työryhmien ideapalavereista ongelmanratkaisuneuvotteluihin. Valmennuksessa saat tietoa erilaisten kokousten menettely- ja työskentelytavoista ja opit omalla vuorovaikutuksellasi tehostamaan palaverityöskentelyä.

Vaikeiden asioiden käsittely rakentavasti

Vaikeita asioita ei pidä lakaista maton alle, vaan niitä on pystyttävä käsittelemään. Valmennus antaa sinulle välineitä erilaisten konfliktien ratkaisemiseen. Ratkaisujen löytämisen lisäksi valmennuksessa keskitytään siihen, miten autamme eri osapuolia ja työyhteisöä selviytymään konfliktista.

Viestinnän haasteet monikulttuurisessa työyhteisössä

Työyhteisöissä on neuvottelu- ja yhteistyökumppanina nykyään usein toisen kulttuurin edustaja. Tällöin tuloksekas yhteistyö edellyttää osallistujilta tilanneherkkyyttä ja tietoa kulttuurisidonnaisista tekijöistä yksilöiden viestinnässä. Valmennuksessa perehdytään kulttuurienvälisen ryhmätilanteen ymmärtämiseen ja ongelmakohdista selviytymiseen.

Käy taitavasti kehityskeskustelut

Taidokkaasti ohjatuilla kehityskeskusteluilla lisätään työyhteisön osaamista ja hyvinvointia. Toimiva kehityskeskustelu perustuu dialogisuuteen ja kuunteluun. Valmennuksessa dialogisuutta ja rakentavaa palautekeskustelua voidaan harjoitella simuloiduissa kehityskeskusteluissa.

Viesti kanavan mukaan – kanava viestin mukaan

Millaista on taitava viestintä tämän päivän arjessa? Valmennuksessa pohditaan, miten eri viestintäkanavat  – sähköinen viestintä, videoneuvottelu, kasvokkain kohtaaminen – vaikuttavat viestiemme sisältöihin, ilmaisuun ja tulkintaan.

Onnistu työhaastattelussa

Viestintätaitojen merkityksen tiedostaminen ja viestintätaitojen harjaannuttaminen auttaa sinua onnistumaan vaativissa tilanteissa kuten työhönottohaastattelussa. Valmennuksessamme voit joko kehittää haastattelutaitojasi tai hioa toimintaasi työnhakijana.