TYÖYHTEISÖVIESTINTÄ

Valmennuksissamme hyödynnämme erilaisia työskentelytapoja tietoiskuista yhdessä tekemiseen. Työyhteisön vuorovaikutusta on hedelmällistä lähestyä jopa teatterilähtöisin menetelmin.

Työyhteisön vuorovaikutus

Työyhteisössä tarvitaan asiaosaamisen lisäksi mm. kuuntelutaitoa, tilanneherkkyyttä ja joustavuutta. Myös erilaiset persoonat on hyvä nähdä työyhteisön rikkautena. Valmennuksessa tarkastelemme työyhteisön viestintäprosesseja eri näkökulmista ja kehitämme työyhteisön vuorovaikutusta.

Vuorovaikutustaidot sisäisessä asiakaspalvelussa

Ulkoisten asiakassuhteiden ohella saman organisaation sisällä olevien kollegojen palveluun kannatta panostaa. Valmennuksen avulla voitte kehittää sisäistä yhteistyötä ja parantaa työyhteisön ilmapiiriä. Sisäisen tiedonkulun toimivuus vaikuttaa myös ulkoiseen viestintään positiivisesti!

Kokous vai palaveri – kohti tavoitteellista kohtaamista

Työyhteisön ryhmätilanteet vaihtelevat vapaamuotoisten työryhmien ideapalavereista ongelmanratkaisuneuvotteluihin. Valmennuksessa saat tietoa erilaisten kokousten menettely- ja työskentelytavoista ja opit omalla vuorovaikutuksellasi tehostamaan palaverityöskentelyä.

Vaikeiden asioiden käsittely rakentavasti

Vaikeita asioita ei pidä lakaista maton alle, vaan niitä on pystyttävä käsittelemään. Valmennus antaa sinulle välineitä erilaisten konfliktien ratkaisemiseen.

Viestinnän haasteet monikulttuurisessa työyhteisössä

Työyhteisöissä on neuvottelu- ja yhteistyökumppanina nykyään usein toisen kulttuurin edustaja. Tällöin tuloksekas yhteistyö edellyttää osallistujilta tilanneherkkyyttä ja tietoa kulttuurisidonnaisista tekijöistä yksilöiden viestinnässä. Valmennuksessa perehdymme kulttuurienvälisen ryhmätilanteen ymmärtämiseen ja ongelmakohdista selviytymiseen.

Käy taitavasti kehityskeskustelut

Taidokkaasti ohjatuilla kehityskeskusteluilla lisätään työyhteisön osaamista ja hyvinvointia. Toimiva kehityskeskustelu perustuu dialogisuuteen ja kuunteluun. Valmennuksessa dialogisuutta ja rakentavaa palautekeskustelua harjoittelemme simuloiduissa kehityskeskusteluissa.

Viesti kanavan mukaan – kanava viestin mukaan

Millaista on taitava viestintä tämän päivän arjessa? Valmennuksessa pohdimme, miten eri viestintäkanavat – sähköinen viestintä, videoneuvottelu, kasvokkain kohtaaminen – vaikuttavat viestiemme sisältöihin, ilmaisuun ja tulkintaan.

Onnistu työhaastattelussa

Viestintätaitojen merkityksen tiedostaminen ja viestintätaitojen harjaannuttaminen auttavat sinua onnistumaan vaativissakin tilanteissa kuten työhaastatteluissa. Valmennuksessamme voit joko kehittää haastattelutaitojasi tai hioa toimintaasi työnhakijana.

Vuorovaikutustyylitesti

Vuorovaikutustyylitesti on hyvä apuväline työyhteisön vuorovaikutussuhteiden ja -taitojen tarkasteluun. Se ei osoittele syyllisiä, vaan auttaa ymmärtämään ihmisten erilaisuutta ja hyväksymään sen. Lisäksi se antaa viitekehyksen oman vuorovaikutuksen korjaamiseen tai parantamiseen. Se toimii myös hyvänä keskustelualustana vuorovaikutussolmujen avaamisessa. Vuorovaikutustyylitestin voimme toteuttaa joko ennen valmennusta tai sen aikana.

Testi toimii myös työhönotossa tukien haastatteluissa saatuja tietoja ja havaintoja. Puheopiston taitavan valmentajan avulla valinta loppusuoralle päässeiden haastateltavien välillä helpottuu ilman, että valmentaja puuttuu liikaa lopulliseen valintaan. Tämän ovat monet rekrytoijat todenneet ja myös olleet tyytyväisiä valintoihinsa.

Halutessasi voit tilata testin yksityisesti tehtäväksi sähköisesti, jonka jälkeen saat A4-sivuisen kirjallisen määrityksen omasta tyylistäsi valmentajaltamme. Pelkän testin hinta yksityisasiakkaille on 74,40 € (60 € + alv).

LÄHETÄ TARJOUSPYYNTÖ